nap ho ga, bán nắp hố ga, bán song chắn rác, nắp hố ga, nắp ga gang, song chắn rác, bán tấm sàn grating, ban song chan rac, ban nap ho ga, tấm sàn grating

  • Nắp hố ga gang thân vuông có bản lề
  • Nắp hố ga thân tròn, nắp tròn (khung âm)
  • Nắp hố ga thân vuông, nắp tròn (khung dương)